หน้าหลัก > ค้นหางาน

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สมัครงาน
10-3-2020 ปรับปรุง 20-11-2022

เจ้าหน้าที่การตลาด  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

- คิด และวางแผนการตลาดให้กับศูนย์การค้า

- คิดโปรโมชั่นประจำเดือน และวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า

- คิด Event ประจำเดือนเพื่อกระตุ้นยอดขาย

- วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าภายในศูนย์การค้า

- วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์และ Promotion ให้กับร้านค้าเปิดใหม่

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
9-11-2022 ปรับปรุง 9-11-2022

วิศวกรโยธาอาวุโส  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

1. ออกแบบและตรวจสอบเอกสาร และแบบงานโยธาให้เป็นไปตาม Project Requirement
2. แก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการออกแบบและหน้างาน
3. ประสานงานกับ Subcontractor & Vendor
4. รับผิดชอบตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของผู้รับเหมาและรายงานการทำงานที่ไม่ถูกต้องเพื่อควบคุมคุณภาพการทำงาน
5. ติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมา โดยเฉพาะกรณีที่เกิดปัญหาหรือกรณีที่จะส่งผลกระทบต่อโครงการโดยตรง และรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันทุกวัน
6. ประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน
7. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
9-11-2022 ปรับปรุง 9-11-2022

วิศวกรโยธา  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

4 อัตรา

1. วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
2. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมน/ผู้รับเหมา
4. ควบคุมงาน / ตรวจสอบคุณภาพงาน
5. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินงวดงาน
6. ประเมินราคางานก่อสร้าง / ต้นทุนค่าก่อสร้าง
7. งานออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
23-9-2022 ปรับปรุง 23-9-2022

Senior Mechanical & Electrical Engineer  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

1. ออกแบบ คำนวณปริมาณราคา และจัดทำแบบการก่อสร้าง
2. เปรียบเทียบราคาวัสดุอุปกรณ์ และจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ
3. สนับสนุนงานประมูล ด้านเอกสารเช่น proposal, bidding เป็นต้น
4. ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
5. ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดของแบบเพื่อการก่อสร้าง / แบบก่อสร้างจริง และจัดทำรายละเอียดที่จำเป็นให้แก่ผู้รับจ้าง
6. วางแผนงาน บริหารงานและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด
7. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
23-9-2022 ปรับปรุง 23-9-2022

Senior Digital Marketing  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

-วางแผนออกแบบ Content
-ดูแลจัดการเพจที่ได้รับมอบหมาย
-ซื้อโฆษณาบน Facebook, Google, TikTok
-ถ่ายรูป วิดีโอ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
23-9-2022 ปรับปรุง 23-9-2022

IT Support Officer  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

1. งานบริการตรวจสอบแก้ไขระบบเครือข่าย LAN, WAN และ Internet ให้สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากได้รับการแจ้งงาน
2. งานบริการแก้ไขหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และระบบ CCTV สาขา ให้สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. งานพัฒนาระบบหรืองานจัดจ้างเดินระบบเพิ่มเติมของแผนก IT ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. งานดูแลแก้ไขปัญหา User ประสบปัญหาการใช้งานระบบต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
5. ดำเนินการติดตามงานเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ IT
6. ติดตามเข้าตรวจสอบความคืบหน้าและความเรียบร้อยของงานระบบที่มีการจัดจ้าง Supplier
7. PM Maintenance ระบบ Server, Storage, Firewall, Wi-Fi, UPS, Antivirus
8. ดูแลจัดการ User Microsoft Office 365, Software License, Windows License, Email Domain, Face & Finger Scan

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
23-9-2022 ปรับปรุง 23-9-2022

เจ้าหน้าที่บัญชี  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

1. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,53
2. บันทึกบัญชีลงโปรแกรม
3. ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน พร้อมจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
23-9-2022 ปรับปรุง 23-9-2022

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

1. จัดหาพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า และนอกศูนย์ฯ เพื่อนำมาเสนอเปิด IT Junction
2. จัดหาที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพ เพื่อมานำเสนอเปิด Strip Mall
3. สำรวจ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา และนำเสนอเปิด IT Junction และ Strip Mall
4. เตรียมการและควบคุมการดำเนินการเปิดสาขา IT Junction และ Strip Mall ให้ได้ตามแผนงาน
5. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
16-11-2021 ปรับปรุง 23-9-2022

ช่างอาคารซ่อมบำรุง  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

4 อัตรา

- อำนวยความสะดวก ให้บริการแก่ผู้เช่า และลูกค้าของโครงการ
- ดูแล ความเรียบร้อยภายในโครงการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้โครงการ
- ดูแล และควบคุมการทำงานของ แม่บ้าน, รปภ.
- รับผิดชอบ งานซ่อมบำรุงต่างๆ ภายในโครงการ
- ดูแลรักษา งานระบบของโครงการ เช่น ไฟฟ้า ประปา แก๊ส เป็นต้น
- ตรวจเช็กงาน Operation/PM ประจำวันภายในโครงการ
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
13-2-2019 ปรับปรุง 23-9-2022

เจ้าหน้าที่ขายอสังหาริมทรัพย์ (บ้านมือสอง)  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

3 อัตรา

- ขายทรัพย์มือสอง (NPA) ประเภทบ้าน/คอนโด
- บริการลูกค้าในการติดต่อประสานงานเรื่องสินเชื่อกับธนาคาร สำนักงานที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินราคาทรัพย์ ราคาค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ขายทรัพย์ตามช่องทางต่าง ๆ ทั้ง Online และ Offline
- ทำรายงานการขายส่งผู้บังคับบัญชา

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
13-2-2019 ปรับปรุง 23-9-2022

Content Creator  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

- ดูแลการสื่อสาร และจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทผ่านสื่อ Social Media ที่กำหนด
- จัดทำ Content และวางแผนการสื่อสารผ่าน Social Media ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ
- ดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น SEO, SEM, Google Ads
- ใช้งบประมาณโฆษณาให้คุ้มค่า และได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
- สื่อสาร โต้ตอบกับลูกค้าผ่าน Social Media
- ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW