หน้าหลัก > ค้นหางาน

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สมัครงาน
16-11-2021 ปรับปรุง 10-5-2022

ผู้จัดการโรงเรียนการบริบาล  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

- ศึกษา วางแผนการเริ่มต้นโครงการทั้งการให้บริการแบบไป-กลับ และแบบพักค้างคืน
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการเปิดศูนย์ฯ และการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นที่ดึงดูด น่าสนใจ มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกอยากมาใช้บริการที่ศูนย์ฯ
- แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานแต่ละส่วนให้สอดคล้องประสานสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน
- กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย การบริการ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
- กำหนด Package ของบริการให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า ให้น่าสนใจ และพึงพอใจที่สุด
- กำหนด Promotion เพื่อกระตุ้น และเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางการตลาดทุกช่องทาง
- การติดต่อประสานงานกับญาติผู้มาใช้บริการ การทำประวัติ สอบประวัติ ของผู้สูงอายุ
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก
- ควบคุม จัดสรรงบประมาณ และกำหนดหรือช่วยกำหนดงบประมาณสำหรับหน่วยงานต่างๆ
- จัดทำรายงานความคืบหน้า และสถานะของธุรกิจทุกด้าน นำเสนอต่อผู้บริหาร

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
16-11-2021 ปรับปรุง 16-11-2021

ช่างอาคาร ( ซ.คู้บอน กทม. )  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

2 อัตรา

- อำนวยความสะดวก และให้บริการ แก่ผู้เช่า และลูกค้าของโครงการ
- ตรวจตราดูแล ความเรียบร้อยภายในโครงการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้โครงการ
- ดูแล และควบคุมการทำงานของ แม่บ้าน, รปภ. ช่างในโครงการ ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ
- รายงานผลการดำเนินการและสถานการณ์ของโครงการให้ผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องทราบ
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงภายในโครงการ
- ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา แก๊ส ภายในโครงการ
- ตรวจเช็กงาน Operation ประจำวันภายในโครงการ
- บำรุงรักษางานระบบภายในโครงการ
- แจ้งซ่อมงานระบบที่ชำรุดภายในโครงการ

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
13-2-2019 ปรับปรุง 16-11-2021

เจ้าหน้าที่ขายอสังหาริมทรัพย์  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

- ขายทรัพย์ NPA บ้าน อสังหาฯ อื่น ๆ
- ติดต่อประสานงานลูกค้า ธนาคาร สำนักงานที่ดิน หน่วยงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอกองค์กร
- ประเมินราคาทรัพย์ ราคาค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ขายทรัพย์ด้วยวิธีต่าง ๆ ทั้ง Online และ Offline
- ทำรายงานการขายทรัพย์ส่งผู้บังคับบัญชา

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
13-2-2019 ปรับปรุง 16-11-2021

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

2 อัตรา

- ดูแลการสื่อสาร และจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง
- จัดทำ Content และวางแผนการสื่อสารผ่าน Social Media ให้มีความทันสมัย น่าสนใจอยู่เสมอ
- ดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น SEO, SEM, Google Adwords
- บริหารจัดการงบประมาณโฆษณาให้คุ้มค่า และได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
- ขายสินค้าหรือบริการ สื่อสาร โต้ตอบกับลูกค้าผ่าน Social Media ทุกช่องทาง
- ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
13-2-2019 ปรับปรุง 16-11-2021

ช่างอาคาร ( จ.ชลบุรี )  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

2 อัตรา

- อำนวยความสะดวก และให้บริการ แก่ผู้เช่า และลูกค้าของโครงการ
- ตรวจตราดูแล ความเรียบร้อยภายในโครงการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้โครงการ
- ดูแล และควบคุมการทำงานของ แม่บ้าน, รปภ. ช่างในโครงการ ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ
- รายงานผลการดำเนินการและสถานการณ์ของโครงการให้ผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องทราบ
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงภายในโครงการ
- ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา แก๊ส ภายในโครงการ
- ตรวจเช็กงาน Operation ประจำวันภายในโครงการ
- บำรุงรักษางานระบบภายในโครงการ
- แจ้งซ่อมงานระบบที่ชำรุดภายในโครงการ
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
10-3-2020 ปรับปรุง 16-11-2021

เจ้าหน้าที่การตลาด ( จ.ชลบุรี )  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

- คิด และวางแผนการตลาดให้กับศูนย์การค้า

- คิดโปรโมชั่นประจำเดือน และวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า

- คิด Event ประจำเดือนเพื่อกระตุ้นยอดขาย

- วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าภายในศูนย์การค้า

- วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์และ Promotion ให้กับร้านค้าเปิดใหม่

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW