หน้าหลัก > ค้นหางาน

ค้นหางานตามรายชื่อบริษัท

บริษัท เจ อีลิท จำกัด 

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สมัครงาน
7-2-2024 ปรับปรุง 13-2-2024

Creative Graphic  

บริษัท เจ อีลิท จำกัด

1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1  ออกแบบงานกราฟฟิคสำหรับใช้ใน Social Media (Facebook, Instagram, Line) และ Website

2 ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ เช่น ป้ายร้าน ป้าย PP Board โปสเตอร์ โบรชัวร์ แผ่นพับ สติกเกอร์ โลโก้ เป็นต้น

3 คิด Content Online ลงใน Channel ต่างๆของบริษัท

3  ถ่ายรูปสินค้า และถ่ายวีดีโอสั้นๆ รวมถึง LIVE Video เพื่อใช้ในสื่อต่างๆของบริษัทฯ

4  ดูแลรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับโรงพิมพ์เพื่อสั่งผลิตสิ่งพิมพ์ในแต่ละเดือน และประสานงานกับทางหน้าร้านเพื่อติดตั้งสิ่งพิมพ์

5  มีความรู้ ความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับ Digital Marketing (Social Media, Website)

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
7-2-2024 ปรับปรุง 13-2-2024

Event marketing  

บริษัท เจ อีลิท จำกัด

1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1  วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

2  ค้นคว้า จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่สามารถนำมาเป็นประโยชน์สำหรับการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข่าวสารความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน, ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้น

3  ดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดงาน Event ต่างๆของบริษัทฯ

4  รับผิดชอบ In HoEvent และ Outside Event ซึ่งประกอบด้วย (การจองพื้นที่กิจกรรม , ติดต่อ Supplier , ติดต่อ Organizer , กำหนด และวางแผนขั้นตอนการทำงาน , จัดทำงบประมาณ , ดูแลและประสานงานกิจกรรมต่างๆ , และประเมินผลการจัดกิจกรรม เป็นต้น

5  ดำเนินงาน และจัดทำกิจกรรมการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย

6  ควบคุมและดูแลให้ขั้นตอนของการดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

7  จัดทำรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

8  ดูแล กำกับ และควบคุมเรื่อง Corporate Identity ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแบรนด์ผ่านกิจกรรมทางการตลาด

9  ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนงานให้กับทีมงานการตลาด

10  ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆในการส่งเสริมการขาย

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
7-2-2024 ปรับปรุง 13-2-2024

Marketing data analytic  

บริษัท เจ อีลิท จำกัด

1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.วิเคราะห์ข้อมูล , วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ที่เกี่ยวกับ KPI และ กลยุทธ์ของบริษัท

2.จัดเตรียมฐานข้อมูล Database ที่มีเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล และ ปรับเป็นรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3.การสร้าง Data visualization ให้สวยงามและเหมาะสมกับการใช้งาน และความต้องการของทีมต่างๆ

4.จัดทำ Data modeling ใช้อธิบาย โครงสร้าง ความสัมพันธ์ และความหมายของข้อมูล

5.จัดทำสรุปรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี หรือรายงานอื่นๆ

6.ปรับปรุงรายงานเดิม และจัดทำรายใหม่ให้มีความถูกต้องแม่นย่ำและสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละทีม

7.อื่นๆ

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
7-2-2024 ปรับปรุง 13-2-2024

Marketing account manager  

บริษัท เจ อีลิท จำกัด

1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1 ดูแลและขยายลูกค้าตามแผนงานของทางบริษัท และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

2 สร้างแรงจูงใจในการเลือกให้บริการของบริษัท

3 พัฒนากิจกรรมการขาย สื่อสารกับลูกค้า เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและแบรนด์

4 วิเคราะห์การขาย วางแผนการขาย และดำเนินการตามแผนงาน สร้างยอดขายตามเป่าหมาย

5  จัดทำ Presentation อย่างมืออาชีพ สำหรับนำเสนองานขายกับลูกค้า

6 จัดทำสรุปรายงานทุกสัปดาห์ต่อผู้บังคับบัญชา

7  เยี่ยมลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

8  จัดทำเอกสารการขาย เช่น แคตตาล็อค ข่าวสารการขายต่างๆ

9  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในองค์กร

10 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW